سنجش رضایت مشتریان

سنجش رضایت

این فرم به منظور دریافت بازخورد مشتریان ساخته شده است. (فعلا آزمایشی است)
    آیا نیاز است با انتخاب هر گزینه ای، سریع به سوال بعدی بریم؟